Namazda Okunacak Dualar ve Sureler

Namazda Okunması Gereken Sureler (Dualar)

İslam’ın beş şartından biri olan namaz günde 5 defa Müslümanlar için farz sayılmıştır. Beş vakit olarak değerlendirilen ve dinin direği ismi ile adlandırılan namaz, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde eda edilmektedir. Bu vakitlerin olduğu gibi aynı şekilde namaz esnasında okunacak surelerin de bir sıralaması bulunmaktadır. Tüm ibadetlerin en başı olarak bilinen ve en çok uygulanan ibadet namaz içerisinde okunacak bu surelere zammı sure adı verilmektedir.

Zammı Sure Ne Demektir?

Zammı sure adının tanımını soracak olursak cevap olarak namazda her rekatta okunan Fatiha suresinden sonra okunan her sureye zammı sure adı verilmektedir.
Müslüman aleminin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’de tüm Müslüman topluluğuna her gün beş vakit ile farz kılınan namazı kılarken okunan zammı sureler her rekatta okunan Fatiha sonrasında okunan kısa sureler olup Kuran-ı Kerim’in en son sayfalarında bulunmaktadır.

Peki Namazda Okunacak Surelerin Sıralaması Nasıl Olmalıdır?
  • Fil Suresi
  • Kureyş Suresi
  • Maun Suresi
  • Kevser Suresi
  • Kafirun Suresi
  • Nasr Suresi
  • Tebbet Suresi
  • İhlas Suresi
  • Felak Suresi
  • Nas Suresi

Bu surelerin okunuş sıralaması yukarıdaki gibi olmaktadır. Diğer rekatta okunacak sure, bir sonraki olmalıdır. Atlama olabilir fakat arada 2 sure olacak şekilde atlanmalıdır. Aradan sure atlayarak okumaya örnek vermek gerekirse, 4 rekâtlık bir farz namazın ilk rekatında Sübhaneke, Fatiha, Fil suresini okuduysanız ikinci rekâtda sure atladığınızı var sayalım. Atlanacak sure sayısı 1 değil 2 olmalıdır. Buna istinaden ikinci rekâtda fatiha ve kevser okunmalıdır. Üçüncü ve dördüncü rekâtları da sıralama ile ya da bu şekilde atlama ile devam edebilirsiniz.

Sübhaneke

Subhanekellahumme ve bihamdik ve tebarekesmuk ve teala cedduk(Ve celle senauk, Bu bölüm sadece cenaze namazında okunur)ve la ilahe gayruk.

Ettehıyyatu Duası

Ettehiyyatü lilllahi vesselevatu vattayibat, esselamü aleyke eyyuhen- Nebiyyu ve rahmetullahi ve berakatuhu esselamü Aleyna ve ala ibadillahis salihin Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasulüh.

Allahumme Salli Duası

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala ibrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidün mecid.

Allahümme Barik Duası

Allahumme Barik ala Muhammeden ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid.

Rabbena Duası

Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil’ahireti haseneten ve kına azabennar.
Rabbenağfirli ve li-valideyye ve lil- mümine yevme yekumu’l hisab

Kunut Duaları

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Namazda Okunacak Surelerin Türkçe Okunuşları
Fatiha Suresi

Bismillâhirrahmanirrahim.
Elhamdülillâhi rabbil’alemin.
Errahmânir’rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm.
Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Suresinin Anlamı
Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.

Fil Suresi

Bismillâhirrahmanirrahim.
Elem tera keyfe fe’ale rabbuke biashâbilfîl.
Elem yec’al keydehum fî tadlîl.
Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.
Termîhim bihicâratin min siccîl.
Fece’alehum ke’asfin me’kûl.”

Fil Suresinin Anlamı
Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

Maun Suresi

Bismillâhirrahmanirrahim.
Era’eytellezî yukezzibu biddîn.
Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm.
Ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn.
Feveylun lilmusallîn.
Ellezîne hum an salâtihim sâhûn.
Ellezîne hum yurâûne.
Ve yemne’ûnelmâ’ûn.

Maun Suresinin Anlamı
Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar; Yoksulu doyurmaya teşvik etmez; Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır; hayra da mâni olurlar.

Kevser Suresi

Bismillâhirrahmanirrahim.
İnnâ a’taynâkelkevser.
Fesalli lirabbike venhar.
İnne şânieke huvel’ebter.

Kevser Suresinin Anlamı
Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

(Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

Kafirun Suresi

Bismillâhirrahmanirrahim.
Kul yâ eyyuhel kâfirûn.
Lâ a’budu mâ ta’budûn.
Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.
Ve lâ ene âbidun mâ abedtum.
Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.
Lekum dînukum veliye dîn.

Kafirun Suresinin Anlamı
Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

(Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.

Nasr Suresi

İzâ câe nasrullahi velfeth.
Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ.
Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh.
İnnehû kâne tevvâbâ.”
Nasr Suresinin Anlamı
Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamt ederek O’nu tespih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.

Tebbet Suresi

Bismillâhirrahmanirrahim.
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.
Mâ eğnâ anhu mâluhû ve mâ keseb.
Seyeslâ nâren zâte leheb.
Vemraetuhû hammâletelhatab.
Fî cî dihâ hablun min mesed.

Tebbet Suresinin Anlamı
Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek).

İhlas Suresi

Bismillâhirrahmanirrahim.
Kul hüvellâhü ehad.
Allâhussamed Lem yelid ve lem yûled.
Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

İhlas Suresinin Anlamı
Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.

Felak Suresi

Bismillâhirrahmanirrahim.
Kul e’ûzu birabbilfelak.
Min şerri mâ halak.
Ve min şerri ğasikın izâ vekab.
Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad.
Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak Suresinin Anlamı
Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

Nas Suresi

Bismillâhirrahmanirrahim.
Kul e’ûzu birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Nas Suresinin Anlamı
Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.
De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah’ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!

Ayetel Kürsi Suresi

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Suresinin Anlamı
“Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

Kaynak: islamveihsan.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir